Skip to content
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie innowacyjnej aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej
logooo 3

                                                                                       

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie innowacyjnej aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej

Została wybrana oferta

7bulls.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość Warszawa
Cena 351440,00 PLN

    Warszawa, dn. 18.12.2020

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie innowacyjnej aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej

1. Zamawiający Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw  oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566188 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252623890 oraz numer statystyczny REGON: 362028771 (dalej: Fundacja lub Zamawiający) zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie.

Zapytanie powstaje w kontekście naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 – Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy – konkurs ogólny

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej na potrzeby realizacji programów akceleracji”

kod CPV zamówienia: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2. Wprowadzenie

a) Podstępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru ofert.

b) Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości i równe traktowanie wykonawców.

c) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

d) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa warunkowa pod warunkiem zawieszającym, iż Zamawiający pozyska na realizację projektu dofinansowanie, gdzie pozyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej na potrzeby realizacji programów akceleracji” realizowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

e) Planowany termin podpisania umowy: 1 lipca 2021, pod warunkiem podpisania do tego czasu umowy o dofinansowanie jak w pk.f)

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie innowacyjnej aplikacji automatycznie agregującej informacje o startup’ach w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Planowane do realizacji prace badawczo-rozwojowe będą się składać z następujących zadań:

1/ Analiza najnowszych rozwiązań z zakresu analizy tekstu pozwalających na znalezienie słów kluczowych lub dokonanie streszczenia tekstu. W ramach prac porównane muszą zostać modele stanowiące state-of-the-art w zakresie analizy tekstu i dostosowane do wykorzystania w analizie zawartości stron internetowych startup’ów. W tym celu powstanie mechanizm automatycznie pobierający zawartość strony znajdującej się pod danym adresem oraz wybierający na zasadzie analizy statystycznej podstrony zawierające tekst istotny z perspektywy analizy. Prototyp powinien zostać dostarczony w postaci aplikacji udostępniającej interfejs typu REST pozwalający na przekazanie adresu strony. Rezultatem działania interfejsu jest podsumowanie lub słowa kluczowe dla danej strony.

2/ Implementacja aplikacji do automatycznego pobierania zawartości stron WWW dotyczących startup-ów.- bota

Aplikacja Bot będzie cyklicznie odczytywać zawartość stron internetowych będących katalogami startup-ów na podstawie wcześniej przygotowanej listy źródeł. Aplikacja będzie zintegrowana z wybranymi katalogami poprzez API, dla pozostałych baz startup-ów pobieranie danych będzie odbywało się poprzez “web scraping”. Informacje na temat startup-ów zapisywane będą w bazie danych. Na potrzeby obsłużenia sytuacji, w której informacja na temat danego startup’u pojawia się w wielu katalogach zaprojektowany i zaimplementowany zostanie mechanizm inteligentnej rekoncyliacji danych.W przypadku zebrania informacji na temat tego samego startup-u z kilku źródeł zaimplementowany zostanie mechanizm łączenia danych.

3/ Stworzenie panelu administracyjnego oraz integracja komponentów.

W ramach tego zadania wykonany zostanie panel z poziomu, którego administrator systemu będzie mógł zarządzać danymi, które wcześniej pobrane zostaną z baz startup-ów. Uprzywilejowany użytkownik będzie miał możliwość edycji oraz usuwania danych. Dodatkowo zintegrowane zostaną rozwiązania, które powstały w ramach zadań 1 i 2. 

4/ Przeprowadzenie testów platformy wraz z użytkownikami końcowymi platformy.

W ramach testów zweryfikowana zostanie poprawność danych zbieranych tak przez automat do pobierania zawartości katalogów jak również przez model analizując zawartość stron startup-ów.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja usługi podzielona będzie na 3 etapy (po odbiorze których, następują płatności częściowe).

Etap 1: 01.07.2021  – 31.09.2021 efektem etapu jest:  model generujący słowa kluczowe oraz

implementacja aplikacji do automatycznego pobierania zawartości stron WWW dotyczących startup-ów

Etap 2: 01.10.2021 – 31.10.2021 efektem etapu jest stworzenie panelu administracyjnego oraz integracja komponentów.

Etap 3: 01.11.2021 – 31.12.2021  efektem tego etapu jest przeprowadzenie testów platformy wraz z użytkownikami końcowymi platformy.

5. Sposób i termin składania ofert:  do 28 grudnia, do godziny 12:00 na adres m.jablonska@fpt.org.pl oraz e.kacprzak@fpt.org.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności

6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

Kryteria dopuszczające

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające jeden z poniższych statusów:

− „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

− spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

− centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

− przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub

− akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub

− Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia będącego częścią Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ocena spełnienia postawionego wyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunku postępowania zostanie odrzucone.

Wiedza i doświadczenie:  

W postępowaniu mogą̨ wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca łącznie spełni 3 warunki:

1/ Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów dla klientów zewnętrznych, dotyczących przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem technik analizy statystycznej, uczenia maszynowego, przetwarzania strumieniowego, algorytmów genetycznych i pochodnych.

Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie listy projektów dokumentującej spełnienie przedmiotowego wymogu, załączonej do oferty.

2/ Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu oprogramowania o wysokiej jakości.

Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie listy projektów dokumentującej spełnienie przedmiotowego wymogu, załączonej do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Potencjał techniczny: 

Oferent musi posiadać niezbędny potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia, jak również zakończyć realizację przedmiotu umowy w terminie wykonania całości zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:

a. Architektem IT z minimum 10-letnim doświadczeniem w budowaniu systemów przetwarzających duże ilości danych, wykorzystujących modele uczenia maszynowego czy techniki analizy statystycznej.

b. Minimum dwoma pracownikami z minimum 3-letnim doświadczeniem w preprocesowaniu danych, budowie modeli analitycznych i ich implementacji w środowisku produkcyjnym.

Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie listy osób dokumentującej spełnienie przedmiotowego wymogu załączonej do oferty.

Dodatkowe warunki udziału:

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

7. Kryteria oceny ofert:

1. Cena netto (C)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
C = Cmin/Co x 70 pkt.
C – liczba punktów dla badanej oferty
Cmin – najniższa cena netto za całość przedmiotu zamówienia spośród uzyskanych ważnych ofert
Co – cena netto za całość przedmiotu zamówienia w badanej ofercie

2. Okres gwarancji dot. produktów prac B+R (G)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
G = Go/Gmax x 30 pkt.
G – liczba punktów dla badanej oferty
Go – okres gwarancji w dniach w badanej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w dniach spośród uzyskanych ważnych ofert

Do realizacji usług w Projekcie wybrany zostanie Oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy kilku oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów – łącznie, decyduje liczba punktów za kryterium 1

8. Warunki zmiany Umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z dostawcą wybranym w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, z następujących powodów:

a) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie);

c) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego;

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

9. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną przesyłając skan podpisanej oferty na adres m.jablonska@fpt.org.pl oraz e.kacprzak@fpt.org.pl  lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, nie później niż do godziny 12:00, 28.12.2020 r. Złożenie oferty w inny sposób niż wskazany powyżej skutkuje nieważnością oferty.

2. Do oferty należy złożyć Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym.

3. Do oferty należy załączyć parafowany wzór umowy potwierdzający akceptację treści umowy. W przypadku uwag do umowy, w ofercie należy przedstawić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.

3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Oferty nie spełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

10. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę.

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy lub wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji wyjaśnień dotyczących zamówienia lub zmian w treści zapytania ofertowego o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.mitefcee.org/ oraz stronie Bazy konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminu składania ofert.

11. Osoba do kontaktu z Oferentami:

       Magdalena Jabłońska, m.jablonska@fpt.org.pl, kom: 604 474 709

12. Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenia
 3. Wzór umowy

Share that information

Author of the article

l.owczarek@fpt.org.pl

Subscribe to Our Innovation Newsletter

Join an exclusive group of 5000+ industry leaders. Be among the first ones to find out about startup expansion events, funding, and partnership opportunities.

  We need to know, that you are aware of how we’ll process your personal data. For more check our privacy policy.

  Rectangle 397@2x

  Recruitment for Autumn 2023 StartSmart CEE Acceleration Program is closed.

  Recruitment for the Autumn 2023 edition is closed, subscribe to our newsletter to get notified about the start of the next Acceleration and other opportunities.

  Innovation Culture: Definition, Tips & Best Practices 2 1 2
  Innovation Culture: Definition, Tips & Best Practices This article was created in cooperation with Netguru. In competitive environments, the pace of change, especially driven by many forms of new technologies, can overwhelm organizations… Read more
  10 Steps of an Innovation Process 2 3
  10 Steps of an Innovation Process This article was created in cooperation with Netguru. Innovation is on everybody’s lips until the moment one has to take risks or change things up. Embarking… Read more
  How is the Startup Ecosystem helping Ukraine? MITefcee blog post graphics template 1 1
  How is the Startup Ecosystem helping Ukraine? Russia’s invasion of Ukraine has shaken the world, but also united it in unwavering support for those in need. Our intern, David Ilonczai has rounded up… Read more